Tác giả: Khôi 'Pro' Nguyễn

Technical Lead tại Solis Lab. Quản lý ngôn ngữ tại vi.wordpress.org.