Lập trình React

React Cơ bản: JSX và Virtual DOM

React không giống như nhiều Javascript Framework khác, bởi thay vì làm việc với các DOM elements của trình duyệt, React tạo ra sự hiện