React Cơ bản: JSX và Virtual DOM

React không giống như nhiều Javascript Framework khác, bởi thay vì làm việc với các DOM elements của trình duyệt, React tạo ra sự hiện diện ảo (virtual representation) của các DOM.