Gutenberg

Color Palette

07/02/2019

Thiết lập màu sắc trong Gutenberg và các button
Gutenberg cho phép bạn tùy biến mạnh mẽ về màu sắc thông qua các set màu cố định và tùy...
Xem thêm
Thêm danh mục mới trong Gutenberg Block

07/01/2019

Hướng dẫn đăng ký Category mới trong Gutenberg Block
Mặc định, trình soạn thảo Gutenberg cung cấp 5 category chính dành cho các core block. Tuy vậy, nếu bạn...