Cơ bản về xây dựng bố cục website

Trong một website, xây dựng bố cục là việc hầu hết các web developer phải làm. Code Tốt xin giới thiệu lý thuyết về việc xây dựng markup bố cục website và một số tình huống cụ thể. Trong các giai đoạn hoàn thiện một website, quá trình xây dựng bố cục được đánh giá […]