Thêm danh mục mới trong Gutenberg Block

Hướng dẫn đăng ký Category mới trong Gutenberg Block

Mặc định, trình soạn thảo Gutenberg cung cấp 5 category chính dành cho các core block. Tuy vậy, nếu bạn thêm block, sẽ rất khó để quản lý nó trong…

Read more »