Mẹo Git: Khắc phục lỗi fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable

Rate this post

Lỗi Git này hay gặp phải khi bạn mới sử dụng Git trên shared hosting có giới hạn tài nguyên.

Counting objects: 10019, done.
Delta compression using up to 16 threads.
fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable
error: pack-objects died with strange error

Cách fix lỗi này:

Mở Terminal trong môi trường, chạy lần lượt các câu lệnh sau:

git config --global pack.windowMemory "100m"
git config --global pack.packSizeLimit "100m"
git config --global pack.threads "1"

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...