Công cụ lập trình

Mẹo Git: Khắc phục lỗi fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 1]

Lỗi Git này hay gặp phải khi bạn mới sử dụng Git trên shared hosting có giới hạn tài nguyên.

Counting objects: 10019, done.
Delta compression using up to 16 threads.
fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable
error: pack-objects died with strange error

Cách fix lỗi này:

Mở Terminal trong môi trường, chạy lần lượt các câu lệnh sau:

git config --global pack.windowMemory "100m"
git config --global pack.packSizeLimit "100m"
git config --global pack.threads "1"
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết