Mẹo Git: Khắc phục lỗi fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable

Rate this post

Lỗi Git này hay gặp phải khi bạn mới sử dụng Git trên shared hosting có giới hạn tài nguyên.

Counting objects: 10019, done.
Delta compression using up to 16 threads.
fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable
error: pack-objects died with strange error

Cách fix lỗi này:

Mở Terminal trong môi trường, chạy lần lượt các câu lệnh sau:

git config --global pack.windowMemory "100m"
git config --global pack.packSizeLimit "100m"
git config --global pack.threads "1"

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...