Công cụ lập trình

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra do nâng cấp plugin, giao diện với số lượng file quá nhiều dẫn tới merge git không thành công.

Lỗi này sẽ hiện khi bạn cố gắng merge:

warning: inexact rename detection was skipped due to too many files.
warning: you may want to set your merge.renamelimit variable to at least 3389 and retry the command.
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Để khắc phục lỗi này, chạy lệnh:

git config merge.renamelimit 10000

Nếu bạn vẫn không thể ,merge thành công, hãy kiểm tra vài dòng xem source code của nhánh chính hay nhánh phụ mới hơn và sử dụng:

git checkout origin/<nhánh force lấy code> -- <path tới folder lấy code>

Ví dụ:

git checkout origin/production -- wp-content/plugins/wordpress-seo/
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết