Xoá tất cả post type bằng MySQL trong WordPress

Rate this post

Nếu bạn có ít bài viết, việc xoá có thể thực hiện đơn giản thông qua giao diện quản trị. Tuy vậy, trong trường hợp bạn có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn mục và muốn xoá, hãy thử câu lệnh MySQL sau.

Giả sử, post type của mình có slug là codetot_news.

Lưu ý thay prefix SQL wp_ nếu bạn đang sử dụng table prefix khác.

Lần lượt chạy lệnh sau,

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type='codetot_news';
DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id NOT IN (SELECT id FROM wp_posts);
DELETE FROM wp_term_relationships WHERE object_id NOT IN (SELECT id FROM wp_posts)

Tiếp đến, nếu bạn có taxonomy có liên quan tới post type này, ta cần reset bộ đếm của mỗi term.

UPDATE wp_term_taxonomy tt
  SET count =
  (SELECT count(p.ID) FROM wp_term_relationships tr
  LEFT JOIN wp_posts p
  ON (p.ID = tr.object_id AND p.post_type = 'codetot_news' AND p.post_status = 'publish')
  WHERE tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
);

Hãy thử làm xem sao nhé.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...