Công cụ lập trình

Hướng dẫn cài đặt EditorConfig trên PhpStorm

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

EditorConfig giúp developer và các team thống nhất code style về mặt tab indent. Việc thiết lập .editorconfig sẽ tăng tính chuyên nghiệp, giảm thiểu việc code lệch dòng.

Cài đặt plugin EditorConfig trên PhpStorm

Đầu tiên, bạn mở PhpStorm lên và mở mục Preferences > Plugins như hình dưới đây:

Truy cập phần cấu hình Plugins trong PhpStorm

Tiếp đến, bạn kiểm tra danh mục Plugins xem đã cài chưa.

Danh sách plugin trên PhpStorm

Nếu chưa thì click vào button Install JetBrains plugin… ở bên dưới và gõ Editorconfig vào trong ô tìm kiếm.

Cài đặt và active plugin sẽ yêu cầu bạn khởi động lại PhpStorm nhé.

Cấu hình PhpStorm để cài đặt Editorconfig

Bạn vào Preferences > Code Style:

Set Scheme trên cùng thành Project thì mới có hiệu lực nhé.

Click chọn “Enable EditorConfig support” ở phía dưới.

 

Giờ để enable editorconfig trong project của bạn, bạn tạo 1 file .editorconfig ở ngang hàng folder project và nhập đoạn code sau (đoạn code này dành cho develop WordPress):

# This file is for unifying the coding style for different editors and IDEs
# editorconfig.org

# WordPress Coding Standards
# https://make.wordpress.org/core/handbook/coding-standards/

root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
trim_trailing_whitespace = true
indent_style = tab

[{.jshintrc,*.json,*.yml}]
indent_style = space
indent_size = 2

[{*.txt,wp-config-sample.php}]
end_of_line = crlf

Bạn có thể thêm thông số indent_size = 4 trong [*] để 1 tab là 4 spaces chẳng hạn.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết