Công cụ lập trình

HTACCESS chuyển www về không www, từ không SSL sang SSL

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Thông thường để truy cập tên miền và phục vụ việc chuyển tiếp đường dẫn SEO hiệu quả, mình sẽ cần thiết lập rules cho rewrite.

Snippet sau cho vào trong file. htaccess sẽ giúp bạn làm 2 nhiệm vụ:

  • Chuyển tiếp đường dẫn tên miền từ www sang không có, ví dụ www.codetot.net sẽ tự động chuyển về codetot.net
  • Chuyển các đường dẫn HTTP sang HTTPS để bảo mật hơn
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết