Fix lỗi permission denied trong NodeJS trên Windows

Rate this post

Hôm nay gặp lỗi không bật được localhost:3000 trên NodeJS, nên mình chia sẻ cách fix trên máy tính Windows.

Mô tả lỗi:

[14:53:26] Finished 'watchFiles' after 106 ms
[14:53:26] Finished 'watch' after 109 ms
events.js:377
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^
Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:3000
  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1303:21)
  at listenInCluster (net.js:1368:12)
  at Server.listen (net.js:1454:7)

Lỗi trên do Network Interface của Windows có vấn đề và cần restart lại.

Bạn mở cmd bằng quyền Administrator lên và gõ câu lệnh:

net stop winnat
net start winnat

Sau đó chạy lại lệnh trên NodeJS là được.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...