Code cơ bản

Fix lỗi permission denied trong NodeJS trên Windows

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Hôm nay gặp lỗi không bật được localhost:3000 trên NodeJS, nên mình chia sẻ cách fix trên máy tính Windows.

Mô tả lỗi:

[14:53:26] Finished 'watchFiles' after 106 ms
[14:53:26] Finished 'watch' after 109 ms
events.js:377
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^
Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:3000
  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1303:21)
  at listenInCluster (net.js:1368:12)
  at Server.listen (net.js:1454:7)

Lỗi trên do Network Interface của Windows có vấn đề và cần restart lại.

Bạn mở cmd bằng quyền Administrator lên và gõ câu lệnh:

net stop winnat
net start winnat

Sau đó chạy lại lệnh trên NodeJS là được.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết