Fix lỗi permission denied trong NodeJS trên Windows

Rate this post

Hôm nay gặp lỗi không bật được localhost:3000 trên NodeJS, nên mình chia sẻ cách fix trên máy tính Windows.

Mô tả lỗi:

[14:53:26] Finished 'watchFiles' after 106 ms
[14:53:26] Finished 'watch' after 109 ms
events.js:377
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^
Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:3000
  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1303:21)
  at listenInCluster (net.js:1368:12)
  at Server.listen (net.js:1454:7)

Lỗi trên do Network Interface của Windows có vấn đề và cần restart lại.

Bạn mở cmd bằng quyền Administrator lên và gõ câu lệnh:

net stop winnat
net start winnat

Sau đó chạy lại lệnh trên NodeJS là được.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...