Khắc phục lỗi SourceTree SSH Key chưa cache

Rate this post

Khi cài SourceTree và tạo key SSH mới, có thể bạn sẽ gặp lỗi không thể lấy dữ liệu về do ssh key chưa được cache.

Lỗi như sau:

git -c diff.mnemonicprefix=false -c core.quotepath=false fetch origin
The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 aa:d1:aa:00:bb:c0:b0:a0:d0:e0:f0:a0:a1:00:11:ee
If you trust this host, enter "y" to add the key to
PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without
adding the key to the cache, enter "n".
If you do not trust this host, press Return to abandon the
connection.

Thực ra đây không phải là lỗi mà nhẽ ra có 1 popup hiện ra và bạn chọn Yes là xong. Rất tiếc là SourceTree không xử lý case này dẫn tới UI chui vào đường chết.

Cách khắc phục đề xuất:

Bạn mở Git Bash ra, nếu chưa tạo key thì ssh-keygen còn nếu có key SSH trên máy rồi thì chạy tiếp:

eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/<tên file chứa openssh key (không có chữ .pub)>

Tiếp theo, bạn mở SourceTree lên, truy cập menu Tools / Options

Trong menu tiếp theo, bạn để nguyên tab General và cấu hình SSH Client là OpenSSH cùng chọn vị trí vào file .ssh/<file .pub> của bạn.

Sau đó mới thử Fetch lại dữ liệu xem sao là thành công thôi.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...