Công cụ lập trình

Khắc phục lỗi SourceTree SSH Key chưa cache

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 5]

Khi cài SourceTree và tạo key SSH mới, có thể bạn sẽ gặp lỗi không thể lấy dữ liệu về do ssh key chưa được cache.

Lỗi như sau:

git -c diff.mnemonicprefix=false -c core.quotepath=false fetch origin
The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 aa:d1:aa:00:bb:c0:b0:a0:d0:e0:f0:a0:a1:00:11:ee
If you trust this host, enter "y" to add the key to
PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without
adding the key to the cache, enter "n".
If you do not trust this host, press Return to abandon the
connection.

Thực ra đây không phải là lỗi mà nhẽ ra có 1 popup hiện ra và bạn chọn Yes là xong. Rất tiếc là SourceTree không xử lý case này dẫn tới UI chui vào đường chết.

Cách khắc phục đề xuất:

Bạn mở Git Bash ra, nếu chưa tạo key thì ssh-keygen còn nếu có key SSH trên máy rồi thì chạy tiếp:

eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/<tên file chứa openssh key (không có chữ .pub)>

Tiếp theo, bạn mở SourceTree lên, truy cập menu Tools / Options

Trong menu tiếp theo, bạn để nguyên tab General và cấu hình SSH Client là OpenSSH cùng chọn vị trí vào file .ssh/<file .pub> của bạn.

Sau đó mới thử Fetch lại dữ liệu xem sao là thành công thôi.

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết