Bạn biết về Javascript Filter Function?

Javascript Filter là một phương thức được nhắc đến ngày càng nhiều, đặc biệt là khi kết hợp cùng tiêu…