Web Accessibility

Sử dụng thuộc tính aria-label trong quy ước WCAG 2.0

aria-label là một thuộc tính được HTML5 cung cấp nhằm tăng cường phần giải thích cho người khuyết tật. Nó là một phần quan trọng của Web Accessibility mà Code Tốt đã…

Read more »