Web Accessibility

Sử dụng thuộc tính aria-label trong quy ước WCAG 2.0

aria-label là một thuộc tính được HTML5 cung cấp nhằm tăng cường phần giải thích cho người khuyết tật. Nó là…