Hướng dẫn thêm ACF Field data vào trong REST API WordPress

Rate this post

Nếu bạn cần đẩy thêm trường dữ liệu từ ACF Field trong REST API WordPress, hướng dẫn ngắn gọn sau đây sẽ giúp bạn.

Chẳng hạn, trong post type “Custom Post Type” (đặt ví dụ) của mình có 1 field tên là “submission_url” dùng để lưu 1 địa chỉ web nào đó:

ACF Field trong 1 post type

Mình sẽ cần gọi nó ra thành 1 field key như này khi truy cập vào đường dẫn, ví dụ codetot.net/wp-json/v2/custom_post_type:

Đọc REST API và thêm giá trị key

Để đọc giao diện REST API dễ hơn thì bạn mở trên Firefox hoặc mở với reqbin.com nhé.

Thì bạn có thể dùng hook rest_api_init để thực hiện với function register_rest_field như sau. Đặt đoạn code này trong functions.php nhé:

<?php

function create_acf_fields_key_for_rest_api() {
 register_rest_field(
  [ 'custom_post_type' ], // add post types here
  'wikipedia_url', // name of the field
  array(
   'get_callback' => 'codetot_get_acf_fields_for_api',
   'update_callback' => null,
   'schema' => null,
  )
 );
}
add_action( 'rest_api_init', 'create_acf_fields_key_for_rest_api' );

function codetot_get_acf_fields_for_api( $object ) {
 $data = get_field( 'submission_url', get_the_ID() );
 return $data ?: false;
}

?>

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...