Lập trình WordPress

Hướng dẫn thêm ACF Field data vào trong REST API WordPress

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Nếu bạn cần đẩy thêm trường dữ liệu từ ACF Field trong REST API WordPress, hướng dẫn ngắn gọn sau đây sẽ giúp bạn.

Chẳng hạn, trong post type “Custom Post Type” (đặt ví dụ) của mình có 1 field tên là “submission_url” dùng để lưu 1 địa chỉ web nào đó:

ACF Field trong 1 post type

Mình sẽ cần gọi nó ra thành 1 field key như này khi truy cập vào đường dẫn, ví dụ codetot.net/wp-json/v2/custom_post_type:

Đọc REST API và thêm giá trị key

Để đọc giao diện REST API dễ hơn thì bạn mở trên Firefox hoặc mở với reqbin.com nhé.

Thì bạn có thể dùng hook rest_api_init để thực hiện với function register_rest_field như sau. Đặt đoạn code này trong functions.php nhé:

<?php

function create_acf_fields_key_for_rest_api() {
 register_rest_field(
  [ 'custom_post_type' ], // add post types here
  'wikipedia_url', // name of the field
  array(
   'get_callback' => 'codetot_get_acf_fields_for_api',
   'update_callback' => null,
   'schema' => null,
  )
 );
}
add_action( 'rest_api_init', 'create_acf_fields_key_for_rest_api' );

function codetot_get_acf_fields_for_api( $object ) {
 $data = get_field( 'submission_url', get_the_ID() );
 return $data ?: false;
}

?>
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết