Hướng dẫn tạo widget trong WordPress

Nếu bạn bước vào quá trình lập trình giao diện WordPress, việc một số widget hiện tại không đáp ứng…