Hướng dẫn sử dụng plugin Shopify Superfields

Shopify Metafields

Để tạo ra các field bổ sung thông tin trong Shopify dành cho sản phẩm, trang hay collection, plugin Shopify Superfields là một lựa chọn không tồi. Hãy cùng xem hướng  dẫn của Code Tốt giúp bạn sử dụng nó thành thạo nhé.