Công cụ lập trình

Merge Request như thế nào trong GitLab

Khi bạn làm việc với Git Flow, việc tạo các branch tách ra để thực hiện công việc và sau đó được gộp vào cây