Merge Request như thế nào trong GitLab

Khi bạn làm việc với Git Flow, việc tạo các branch tách ra để thực hiện công việc và sau…