Tìm hiểu về Javascript Higher order function

Biết cách sử dụng function (hàm) như data và tăng cường khả năng mở rộng của nó là đặc điểm được nhắc đến nhiều nhất của higher order function trong…

Read more »