Code Snippets

HTACCESS chuyển www về không www, từ không SSL sang SSL

Thông thường để truy cập tên miền và phục vụ việc chuyển tiếp đường dẫn SEO hiệu quả, mình sẽ…