Lập trình WordPress

Gọi file PHP trong WordPress

Có 4 cách để bạn gọi 1 file PHP, và trong WordPress, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách phù hợp với những hoàn