Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Sử dụng Git Blame trên SourceTree

Git Blame là một công cụ tuyệt vời cho phép chúng ta xác định được ai là người đã tạo ra sự thay đổi. Dưới đây là các bước để…

Read more »